Statut Stowarzyszenia Nasza Gmina Blachownia

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Nasza Gmina Blachownia, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Blachownia.

§ 3

1. Terenem działaniaStowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Blachownia i województwa śląskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieoznaczony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II 

Cele i zakres działania

§ 7

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

1) upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki i edukacji,

2) aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz rozwoju oraz popularyzacji kultury i sztuki z uwzględnieniem środowisk amatorskich oraz profesjonalnych twórców kultury i sztuki, a także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

3) inspirowanie, animowanie i wspieranie aktywnych form uczestnictwa w kulturze społeczności lokalnej,

4) animowanie, wspieranie i integrowanie aktywności lokalnej małych grup społecznych, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

5) popularyzowanie wiedzy z dziedziny kultury, sztuki i edukacji,

6) ochrona dóbr dziedzictwa kulturowego,

7) promocja kultury, sztuki i dorobku kulturalnego,

8) budowa płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju kultury,

9) popieranie i popularyzowanie inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju regionalnego,

10) aktywny oraz twórczy wypoczynek dzieci i młodzieży,

11) pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego,

12) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

13) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony przyrody i ekologii,

14) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa,

15) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wyrównywanie szans w dostępie do kultury osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,

16) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób w wieku senioralnym,

17) organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych dla osób w wieku senioralnym takich, jak: wystawy, warsztaty, spotkania, szkolenia, przedstawienia artystyczne, koncerty, widowiska, kursy, konkursy, festiwale, wykłady,

18) pogłębianie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu,

19) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze pożytku publicznego.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności kulturalnej,

2) współpracę oraz kooperację z organizacjami, podmiotami i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność nawiązującą do celów i obszarów działania Stowarzyszenia,

3) organizowanie, wspieranie i finansowanie działalności polegającej na promocji i zarządzaniu wydarzeniami takimi, jak: koncerty, wystawy, kongresy, konferencje, warsztaty, spotkania, dyskusje, seminaria, sympozja, szkolenia, prelekcje, widowiska, festiwale, konkursy, przeglądy, koncerty, przedstawienia artystyczne,

4) organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie imprez publicznych, festynów, jarmarków, widowisk, festiwali, koncertów, wystaw, przedstawień artystycznych, konferencji, warsztatów, spotkań, dyskusji, szkoleń, konkursów, przeglądów,

5) prowadzenie działalności w zakresie prac badawczo-rozwojowych we wszelkich dziedzinach kultury, sztuki i edukacji, w tym w zarządzaniu kulturą,

6) organizowanie oraz prowadzenie artystycznej i literackiej działalności twórczej,

7) organizowanie i finansowanie działalności zespołów folklorystycznych oraz rękodzieła artystycznego,

8) organizowanie pokazów filmowych i audiowizualnych oraz audycji muzyczno-słownych, prowadzenie serwisów, stron i portali internetowych,

9) prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej w prasie, radiu, telewizji oraz w mediach elektronicznych oraz innymi sposobami,

10) organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, szkoleń, wykładów, odczytów, konkursów,
przeglądów i plebiscytów, prelekcji, warsztatów oraz innych form przekazywania wiedzy,

11) organizowanie lub współorganizowanie, finansowanie i przeprowadzanie różnych form aktywności fizycznej i intelektualnej takich, jak: kursy, warsztaty, zajęcia z zakresu sztuki i muzyki, zajęcia rekreacyjne, kluby oraz szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

12) organizowanie lub współorganizowanie, finansowanie i przeprowadzanie zorganizowanego wypoczynku, w tym: obozy wyjazdowe, zorganizowane wyjazdy turystyczne i krajoznawcze, piesze i rowerowe rajdy oraz inne formy zorganizowanego wypoczynku,

13) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,

14) organizowanie lub współorganizowanie, finansowanie i przeprowadzanie różnych form aktywności fizycznej, w tym takich, jak: zajęcia sportowo- rekreacyjne, piesze i rowerowe rajdy oraz inne formy wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

15) organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, szkoleń, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów, warsztatów artystycznych oraz innych form przekazywania wiedzy,

16) organizowanie i finansowanie w kraju i za granicą pracy dla wolontariuszy, w zakresie działań w sferze zadań pożytku publicznego,

17) organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, szkoleń, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form wspierających i promujących wolontariat,

18) organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie imprez publicznych, festynów, jarmarków i widowisk, festiwali, wystaw i koncertów promujących ideę wolontariatu,

19) podejmowanie działań na rzecz likwidowanie barier i uprzedzeń wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

§ 9

1. Zakres przedmiotowy działalności Stowarzyszenia jest zgodny z celami statutowymi Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z tej działalności służy realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Prowadzenie przez Stowarzyszenie nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o rachunkowości.

Rozdział III

Członkostwo, prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 11

1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) Zwyczajnych

2) Wspierających

3) Honorowych

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, a także obcokrajowiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem uzyskania członkostwa jest złożenie pisemnej deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia oraz przestrzeganie postanowień Statutu i opłacanie składki członkowskiej.

3. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna deklarująca stałą lub okresową pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia przez jego Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w rozwoju Stowarzyszenia i realizacji jego celów. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek jego Zarządu.

§ 12

1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

2. Członkowie założyciele stają się członkami Stowarzyszenia z chwilą wpisu Stowarzyszenia do rejestru.

3. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków służy prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem zarządu.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach Walnego Zebrania Członków.

2. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

3. Zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia dotyczących jego działalności.

4. Korzystania z dorobku, majątku, pomocy oraz możliwości, które stwarza Stowarzyszenie.

§ 14

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

4. Przestrzegania solidarności koleżeńskiej i dyscypliny organizacyjnej.

5. Dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.

§ 15

Członek wspierający:

1. Ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

2. Udziela Stowarzyszeniu pomocy w realizacji jego celów statutowych.

3. Przestrzega postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia statutowych.

4. Może działać w Stowarzyszeniu,

5. Jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

6. Wypełnia zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16

Członek honorowy:

 1. Ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 2. Jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

1. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi.

3. Skreślenia uchwałą Zarządu członka z listy członków Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.

4. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, regulaminu Stowarzyszenia lub z powodu działania członka na szkodę Stowarzyszenia.

5. Utraty bądź ograniczenia praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo lub wykroczenie.

6. Pozbawiania członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu z powodu działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia bądź działań na szkodę Stowarzyszenia.

7. Pozbawienia członkostwa wspierającego na podstawie uchwały Zarządu w związku ze zmianą działalności lub utratą osobowości prawnej.

8. Rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 18

1. Zarząd ma obowiązek poinformować osobę wykluczoną lub nie przyjętą do Stowarzyszenia w terminie 21 dni od podjęcia uchwały o wykluczeniu bądź nie przyjęciu . Członkowi zwyczajnemu i członkowi wspierającemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o skreśleniu , nieprzyjęciu lub wykluczeniu go ze Stowarzyszenia.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w powyższej sprawie jest ostateczna.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§19

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd Stowarzyszenia

3) Komisja Rewizyjna

§20

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków (kworum). Przy równej ilości „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków.

§21

Walne Zebranie Członków

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział :

1)  z głosem stanowiącym –  członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest, co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia, przy czym termin, miejsce oraz porządek dzienny obrad Walnego Zebrania Członków powinny być podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia, nie później niż na 14 dni przed datą zebrania .

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia i wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia.

5. Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania oraz w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

6. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§22

1. Nadzwyczajne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie. Jest zwoływane:

1) Przez Zarząd na podstawie uchwały,

2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) Na żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 23

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być tylko sprawy objęte porządkiem dziennym obrad, a przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków tylko sprawy, dla których zostało ono zwołane.

§24

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

2. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.

3. Uchwalenie regulaminu działania Stowarzyszenia.

4. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5. Analiza i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz udzielanie lub nieudzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

6. Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

8. Zatwierdzanie uchwał dotyczących planów działalności Stowarzyszenia na kolejny rok.

9. Powoływanie komisji likwidacyjnej w przypadku likwidacji Stowarzyszenia.

10. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących przeznaczenia majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 25

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 osób, w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Członkostwo Zarządu ustaje na zasadach określonych w § 17.

5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) niewykonywania funkcji przez okres, co najmniej 12 miesięcy.

§26

Prezes Zarządu jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 4. Uchwalanie rocznych planów pracy, budżetu i regulaminów.
 5. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków.
 6. Przygotowanie i przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków.
 7. Przyjmowanie członków, prowadzenie rejestru członków i skreślanie z listy członków.
 8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 9. Przyjmowanie w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia wpłat, darowizn, spadków, zapisów oraz wszelkiej pomocy finansowej i rzeczowej sponsorów.
 10.  Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 11.  Zwolnienie członka Stowarzyszenia z opłat składek członkowskich.
 12.  Podejmowane decyzji o podjęciu i rodzaju działalności gospodarczej.

§ 28

W przypadku zdekompletowania składu Zarządu w czasie jego kadencji może on uzupełnić swój skład, poprzez wybory uzupełniające, w ilości nie przekraczającej ½ liczby członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest Organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się od 2-5 osób, spośród których Komisja wybiera przewodniczącego.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

4. W przypadku zdekompletowania komisji w czasie jej kadencji, może ona uzupełnić swój skład, nie więcej jednak jak o 2 członków pochodzących z wyboru.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola działalności gospodarczo – finansowej Stowarzyszenia.

2. Zatwierdzanie bilansu rocznego i składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

3. Inicjatywa zwoływania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz pozostała własność i inne prawa majątkowe, w tym środki finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz inne środki rzeczowe, w tym nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie w toku jej działania.

§ 32

1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) darowizn, zapisów i spadków,

b) dotacji,

c) ofiarności publicznej,

d) składek członkowskich,

e) dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących

w użytkowaniu Stowarzyszenia,

f) odsetki bankowe od środków finansowych Stowarzyszenia zdeponowanych

na rachunkach bankowych,

g) własnej działalności gospodarczej,

h) inne źródła przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy

oraz przepisy, które mają zastosowanie do Stowarzyszenia ze względu na jej charakter i status.

2. Dochody z dokonanych na rzecz Stowarzyszenia darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone przez Stowarzyszenie na realizację wszystkich celów statutowych Stowarzyszenia, według jego wyboru, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Wola

ofiarodawców w tym zakresie nie może być jednak sprzeczna z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także z celami statutowymi Stowarzyszenia.

3. Cały dochód uzyskany przez Stowarzyszenie przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 33

1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd.

§ 34

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie, w tym: 1) Prezesa i Wice Prezesa   2) Prezesa lub Wice Prezesa i jednego członka Zarządu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 35

Likwidacja Stowarzyszenia oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

§ 36

Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:

1) przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,

2) skład Komisji Likwidacyjnej,

3) podstawowe zasady likwidacji.

§ 37

1. Likwidatorem Stowarzyszenia jest ostatni Zarząd, chyba, że uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej.

2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym zmniejszeniem.

§ 38

Likwidator w szczególności powinien:

1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji,

2) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania
likwidacyjnego,

3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego

§ 39

Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowych celów.

§ 40

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.).

§ 41

Niniejszy Statut został uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 13 marca 2018 roku.

§ 42

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Członkowie Zarządu:

Prezes …………………………..……

Wice Prezes ……….……….………..

Skarbnik …………………..….……..

Sekretarz ………………….……….